字典

按拼音分类
A: a a e si a, a,a,ha,he,ke a,e a,sha a,ya a,yan ai ai li ai suo ai,ei ai,he ai,xi ai,yi an an, an,chang an,e an,guang an,han ang ang,hang ang,yang ao ao, ao,xiao ao,yao
B: ba ba, ba,ba ba,bai,bo ba,bo ba,pa bai bai ke bai wa bai,bei bai,bo bai,mo ban ban,bo,pan ban,pan bang bang, bang,bei bang,beng bang,pang bang,peng bao bao,bo bao,bu,pu bao,fu bao,pao bao,pu bei bei,bi bei,bo bei,pi bei,pi,po ben ben,bi ben,hang beng bi bi,mi bi,pai bi,pi bian bian,pian biao biao,pao biao,piao biao,shao bie bin bin,bing bin,fen bing bing, bing,geng bo bo ku bo,bu bo,fan bo,po bo,po,tuo bu bu,pu
C: ca ca lo ca,cha ca,chai cai cai,si can can,cen,san,shen can,chan can,chan,shan can,zan cang cang,chen cang,zang cao ce ce o ke ce o n ce,jia ce,si ce,ze,zhai cen ceng ceng,cheng ceng,zeng cha cha,sha cha,zha chai chai,zhai chai,zhi chan chan,dan,shan chan,shan chang chang, chang,shang chang,tang chang,zhang chao chao,chuo chao,jiao chao,zhao chao,zhuo che che,chi che,ju chen chen,cheng chen,tian cheng cheng,dang cheng,deng cheng,sheng cheng,tang chi chi,di chi,shi chi,zhi chong chong,hui chong,yong chong,zhong chou chou,dao chou,niu chou,qiu chou,xiu chu chu,ti chu,xu chu,zhe,zhu chu,zhu chua,xu chuai chuai,chuo chuai,zuo chuan chuan,guan chuan,zhuan chuang chuang,zhuang chui chui,zhui chun chun,dui chuo chuo,ruo ci ci ka ai lu ci,cha, ci,si ci,zi cong cong,song cong,zong cou cu cu,jiu cu,qu cu,zu cuan cuan,zan cuan,zou cui cui,qi cui,sui cun cun,dun cuo cuo,chai cuo,zan cuo,zuo
D: da da bo da,da da,dai da,dan da,ta da,ta,ta da,tai dai dai,tai dan dan,shan dan,shi dan,tan dan,zhan dang dao dao ri dao,tao de de, de,dei de,di den deng di di mi di,duo di,ti di,zhai di,zhi dia dian dian,dian dian,tian dian,yan diao diao,niao diao,tiao,zhou diao,yao die die,she die,xi die,yi die,zha die,zhi ding ding,ting ding,zheng diu dong dong,tong dou dou,du du du ge du n du,duo du,she du,yi duan dui dui,dun dun dun,shun dun,tun dun,zhuan duo duo ji ya wu duo,hui duo,tuo
E: e e bi e mi e o e o si e, e,o e,yan e,yi ei en eng er er,nai er,nao
F: fa fa, fa,po fan fan,pan fan,po fang fang,pang fei fei,fu fen fen,pen feng feng,ping fo fo,fu fou fou,pi fu fu,mian fu,piao fu,pu
G: ga ga ri ga,jia ga,jia,qie ga,ka ga,xia ga,ya,zha gai gai,ge gai,jie gan gan,gong gan,han gan,jian gang gang,kang gang,zhuang gao gao,hao ge ge ri ge xi ge,ha ge,he ge,ji ge,ka,lo,luo ge,le ge,li ge,luo ge,yi gei gei,ji gen gen,hen geng go zha gong gong,hong gongfen gou gou, gou,ju gu gu,gua gu,he,hu gu,hu gu,jia gu,jia,jie gu,ku gu,yu gua gua,kuo guai guan guan, guan,jin,qin guan,lun guang gui gui,hua,xie gui,hui gui,hui,wei gui,jiong gui,jiu gui,ju gui,jue gui,jun,qiu gui,kui gui,que gun guo guo,wo
H: ha ha ba ki ha la ka ha me ru ha na xi ha ni za wu ha ri ha ta ha ta ha tu ha,xia hai hai la wu hai, hai,he hai,hei hai,huan haixun,xun han hang hang,,heng hang,heng hang,kang hang,keng hang,xiang hanɡ hao hao,he he he wo ong he,,hu he,hu he,kao he,xia he,xie hei hei,mo hen heng ho ho lo hong hou hu hu,hui,xi hu,ku hu,wu hu,xia hu,xu hua hua,huai hua,xu huai huan huan,xuan huan,xun huan,yuan huang huang ho ro huang, huang,huang hui hui,hun hui,kuai hui,sui hui,wei hui,yue hun hun,xun huo
J: ji ji,jie ji,qi ji,xi ji,zhai jia jia lun jia, jia,jie jia,qie jia,xia jian jian,kan jian,nan jian,qian jian,xian jiang jiang, jiang,qiang jiang,xiang jiao jiao, jiao,jiu,qiu jiao,jue jiao,qiao jiao,xiao jiao,yao jiao,zhuo jie jie, jie,ju jie,kai jie,xie jin jin,jing jin,qin jing jing,liang jiong jiu ju ju,qie ju,qu ju,zu ju,zui juan juan, juan,jun juan,quan jue jue,que jue,xue jun jun,qu jun,qun jun,xun jun,yun
K: ka ka ka a ka kai si ka mi xi mo ka sei ka si ga yi ka su gai ka te su ra ka tui la ka za li ka zi nou ke ka,qia kai kan kang kao kao x ke ke o pi ke we o ke ke wu mu ke,qiao ken keng ki ao ki ku yi ta da ki ki mo to ko ga la xi ko ha zei ko o kong kou ku ku ta bi lai kua kuai kuan kuang kui kui,wei kun kuo
L: la la, la,la la,lai la,lao,luo la,xi la,zha lai lan lang lang, lao lao, lao,liao lao,luo lao,mu le le,lei le,liao le,yue lei lei,luo,ta leng leng,ling li li wa li, li,luo li,yue lia,liang lian liang liang, liao liao,liu liao,lu lie lie ri lin ling liu liu,lu long long,nong long,shuang lou lou,lu lou,lv lu lu,lv luan lue lun luo luo la lv lv,luo lv,shuai lve
M: m m,mu ma ma si ma tai ma, ma,mo ma,zi mai mai,man mai,mo man man, mang mang,meng mao mao,mo me mei mei,gao mei,mi mei,mo men men,wei men,wen meng meng,min mi mi eng mi,ming mian mian,sheng mian,wen miao miao,miu,mou mie mie,nie min ming miu mo mo ne me mo ri mo ye o ne mo,mu mo,wa mo,wan mo,wu mou mou,mu mu mu le
N: na na gi na ma zi na,,nai,ne na,nan na,ne na,ne,nei,nuo na,nei na,nuo nai nai,reng nan nang nang,nang nao nao,nu ne ne mu ne zu mi ne,ni nei nen neng ni ni o ni,niao ni,yi nian nian,nie nian,zhan niang niao niao,sui nie nin ning ning, niu nong nou nu nu xi nuan nun nuo nuo,re nv nve nve,yao
O: o o lo ou ou duo xi ou,qu
P: pa pa xi pa,pai pai pai ying pai,po pan pan,pang pan,pin pang pao pao xi pao,bao pe o le pei pen peng pi pian piao piao,po, pie pin pin,ping ping po po pu ni po ri pou pu
Q: qi qi duo li qi ha ya qi,qie qi,qing qi,si qi,xi qi,xie qi,yi qi,yin qia qian qian, qian,qian qian,qie qian,qing qian,xi qian,xian qian,xun qian,yan qiang qianɡ qiao qiao,que qiao,shao qie qin qin,qing qin,tan qin,zhen qing qing,zheng qiong qiu qiu,you qu qu,xu quan quan,xuan que que,shao qun
R: ra mo ran rang rao rao,yao re re,ruo ren ren,shen reng ri rong rou ru ruan rui run ruo
S: sa sa lo sa ri sa sa la sa te sa ying sa,sha sai sai ga lai re sai, sai,si san san,shen sang sanɡ sao sao ri sao,zao se se o ne se,shai sen seng sha sha,shan sha,she sha,ti sha,xia sha,ye shai shai,shi shan shan,yan shan,zha shang shang,tang shao shao,tiao shao,xiao she she,shi she,xi she,xie,ye she,yi she,yu she,zhe shei,shui shen shen shi shen,shi shen,xin shen,zhen sheng sheng,xing shi shi me shi ra shi,xu shi,zhe shi,zhi shou shou,shu shu shu ke tou da ra shu,tu shu,zhu shua shuai shuan shuang shui shui,shuo,tuo,yue shun shuo si si ba xi li si,shi si,shi,yi so ri song song,zhong sou su su ku mo su sa su,suo su,xiu suan sui sun suo suo,sha
T: ta ta e ta si ki ta tui ta,tuo tai tan tan,xun tang tanɡ tao tao,yao te te te su te wu le te,tui teng ti ti,xi ti,yi ti,zhi tian tiao tie ting tong tong,zhuang tou tu tuan tui tui,tun tui,tuo tun tun,zhun tuo tuo ki
W: wa wa,wa wai wai,wei wan wan,yu wang wang,wu wang,you wei wei,xu wei,yi wei,yu wen weng wo wo,yuan wo,zhua wu wu te su ke wu,yu
X: xi xi ka li xi ki mi xi tui kai xi,xian xi,zhe xia xia qi ho ko xian xian,qian xian,xuan xiang xiao xiao,xue xie xie,ye xin xing xing,ying xiong xiu xiu,you xu xu,yu xu,zhu xuan xue xun xun,yin
Y: ya ya ga tei ya ri ya,ya ya,yan yan yan, yan,yin yan,yuan yang yanɡ yao yao,you,zhou yao,yue ye ye,zhuai yi yi ka yi si ka yi xi yin ying yinɡ yo yo,yu yong yong,yu you you, yu yu,yun yu,zhou yuan yuan,yun yue yun
Z: za za ri za,zan za,ze,zha za,zha zai zai,zi zan zang zang,zhuang zao ze ze xi ze,zhai ze,zuo zei zen zeng zeng,zong zha zhai zhan zhang zhao zhao te yo zhao,,zhe zhao,zhou zhao,zhua zhe zhe,zhei zhen zheng zhi zhong zhou zhou,zhu zhu zhu,zhuo zhua zhuai zhuai,zhuan zhuan zhuang zhui zhun zhuo zi zi,zhi zi,zui zong zou zu zu ri zuan zuan,zhuan zui zun zuo zuo,zhuo